Política de protecció de dades

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per la FUNDACIÓ SETBA. Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/10/2021

1. Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

FUNDACIÓ SETBA
CIF: G66363953
Domicili: Plaça Reial 10, 1-2
Telf: 93 481 36 96
Mail contacte: info@fundaciosetba.org

2. Amb quines finalitats les tractem, quina és la base legal per a poder tractar-les i durant quan de temps les conservem?

A la Fundació tractem les teves dades personals amb les següents finalitats:

2.1. SUBSCRIPTORS A BUTLLETINS
Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades de contacte per enviar-te comunicacions informatives relacionades amb les activitats, exposicions i serveis de l’entitat així com l’enviament dels butlletins electrònics.
Legitimació: La base legal pel tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera prestat en el moment de subscriure’t al butlletí i a través del formulari web “deixa’ns les teves dades” i “estigues al dia”.
Termini de conservació de les dades: Les dades es mantindran mentre l’usuari no en sol·liciti la seva supressió.

2.2. CONTACTE WEB
Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades de contacte per atendre consultes i sol·licituds que ens facis a través del formulari “contacte”.
Legitimació: La base legal pel tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera prestat en el moment de facilitar les teves dades a través del present formulari.
Termini de conservació de les dades: Les dades s’eliminaran un cop atesa la sol·licitud.

2.3. CONTACTES D’USUARIS D’ACTIVITATS, EXPOSICIONS I ALTRES SERVEIS
Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades per organitzar les activitats, exposicions i serveis a les quals participa i per enviar-te comunicacions informatives relacionades amb futures activitats de l’entitat que puguin ser del teu interès així com l’enviament dels butlletins electrònics.
Legitimació: La base legal pel tractament és el teu consentiment que ens has atorgat al moment de participar a les activitats de la Fundació.
Termini de conservació de les dades: Les dades es mantindran mentre l’usuari no en sol·liciti la seva supressió.

Finalitat del tractament: Gestionem les imatges i gravacions dutes a terme durant les activitats i els esdeveniments culturals que organitza la Fundació.
El dret a la pròpia imatge ve reconegut per l’art. 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 sobre la protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així como per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Per poder captar, fer ús i difusió d’aquestes imatges amb l’objectiu d’il·lustrar publicacions i materials de la Fundació, així com per publicar-les a internet, ja sigui a la mateixa web corporativa com a xarxes socials i d’altres portals de difusió, se sol·licita l’autorització pertinent quan el titular de la imatge sigui clarament identificable, excepte si, tal i com estableix la LO 1/1982 (art. 18.2.c), es fa referència a una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge de la persona apareix de manera accessòria.
Legitimació: La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment del titular, que s’ha de demanar en els supòsits legalment establerts.
Termini de conservació de les dades: Les dades es conserven mentre no se’n sol·liciti la supressió. La supressió de les imatges no té efectes retroactius.

2.4. AGENDA DE CONTACTES
Finalitat del tractament: és la gestió del patronat i les comunicacions amb els seus membres.
Legitimació: La base legal del tractament es l’interès legítim de l’entitat per poder gestionar els contactes d’entitats i professionals amb l’objectiu de desenvolupar les tasques de la Fundació i la seva promoció.
Termini de conservació: Les dades es mantindran mentre l’usuari no en sol·liciti la seva supressió.

2.5. PATRONAT I MEMBRES
Finalitat del tractament: és la gestió del patronat i les comunicacions amb els seus membres.
Legitimació: la base legal pel tractament és l’existència d’una relació amb la Fundació en l’exercici de les funcions que atribueix la Llei 50/2002 de Fundacions, de 26 de desembre.
Termini de conservació: Les dades es conservaran en tot cas durant la vigència del mandat i posteriorment fins que s’esgotin els terminis legals establerts per fer front a possibles reclamacions.

2.6. PROVEÏDORS I COL·LABORADORS
Finalitat del tractament: gestionar les relacions professionals amb els proveïdors i col·laboradors, gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.
Legitimació: La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
Termini de conservació: Les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

2.7. CANDIDATS
La finalitat del tractament: gestionem les dades curriculars dels candidats per els processos de selecció de personal si el perfil professional s’ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·lis expressament les teves dades personals, les continuarem mantenint per a possibles processos de selecció futurs.
Legitimació: La base legal pel tractament és el seu consentiment atorgat amb l’enviament voluntari del teu CV a l’entitat.
Termini de conservació: el teu CV serà eliminat definitivament transcorreguts 2 anys des de la seva recepció.

2.8. DONANTS 

Finalitat del tractament: gestionem la captació de fons pels nostres projectes i les comunicacions amb els donants sobre la seva evolució, incloses les informacions relacionades amb les activitats pròpies de la Fundació.
Tractem també les dades per l’emissió de certificats de desgravació fiscal.
Legitimació: La base legal pel tractament és el teu consentiment atorgat al moment de fer la teva donació.
Termini de conservació: Les dades seran eliminades una vegada prescrits els terminis legals establerts en la normativa comptable i fiscal.

3. A qui comuniquem les teves dades?

L’entitat no comunicarà les teves dades a tercers tret d’una obligació legal. No està prevista la transferència internacional de dades.

4. Informació sobre la qualitat de les dades:

Les dades que et sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, l’usuari assegura que totes les dades que ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.

La Fundació assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari.

Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes.

5. Quins son els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

El titular de les dades té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant l’entitat. A continuació, t’indiquem els teus drets:

  • Dret d’accés, rectificació i supressió: El titular de les dades tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el titular de les dades podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: El titular tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AGPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l’exercici dels teus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@fundaciosetba.org, identificant a la teva petició la següent informació:

1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

6. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Avís legal

FUNDACIÓ SETBA és la societat titular d’aquest Web. Per donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació comuniquem a continuació les següents dades:

FUNDACIO SETBA
NIF: G-66363953
Plaça Reial 10, 1º 2ª
08002 Barcelona
Telf. 93 481 36 96
email: info@fundaciosetba.org
Inscrita en el Registre de Fundacions amb el núm. 2867.

 1.- Condicions d’us

 L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als que tingui accés. L’usuari tindrà dret l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida a través de la mateixa, si bé la Fundació es reserva el dret a restringir l’ accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de la Fundació oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o inclús tècniques i  la Fundació no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la Web.

 2.- Enllaços a tercers (Links)

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb d’altres pàgines Web de tercers, el contingut de les quals pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant la Fundació no es fa responsable de les informacions, serveis i continguts en general d’aquestes pàgines Web de tercers. Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi a través de la Web de la Fundació és independent pel que l’entitat no te cap control envers el contingut de les pàgines de tercers. Un enllaç amb qualsevol altre pàgina que no sigui de la Fundació no implica que aquest recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que la Fundació tingués coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que remeten aquests enllaços fos il·lícita, constitutiva de delicte o que pugui lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb  la diligència necessària per suprimir l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

3.- Contingut sobre el website

En la Web es presenten els artistes, projectes, activitats i espai, entre uns altres, de la Fundació Setba. Fundació Setba, es reserva el dret de modificar la informació i/o el contingut sense previ avís.

Les imatges d’algunes obres pot ser que no es corresponguin amb l’obra original per factors tecnològics de color, llum, i/o enquadrament de la fotografia, aliens a Fundació Setba.

La Fundació Setba no garanteix la disponibilitat de la/les obra(s) exposades en el web. Per conèixer la disponibilitat d’una obra, és preferible acudir o telefonar a la Fundació Setba (934813696).

 4.- Drets de propietat intel·lectual

Les fotografies, textos, i dissenys són propietat de la Fundació Setba o de cada artista que han autoritzat expressament a la Fundació Setba per utilitzar-los.

Tot el material (text, imatges, àudio i vídeo clips, etc.) que forma part d’aquesta pàgina web és propietat de la Fundació Setba i pot estar protegit així mateix per altres restriccions de copyright; altres persones i entitats poden ser també titulars d’aquest material, a més de la Fundació Setba. La Fundació Setba permet la reproducció dels textos no signats, que poden ser reproduïts amb finalitats no comercials, sempre que es respecti la seva integritat, se citi expressament la font i el seu copyright i no es lesionin els interessos de la Fundació Setba. Qualsevol altre ús d’aquests textos està específicament prohibit.

Les reproduccions, en suport paper o informàtic, de tot o part del contingut del citat web estan autoritzades sota la condició que el seu ús sigui estrictament personal, excloent tot aquell amb finalitats publicitàries i/o comercials. L’accés a la web i als seus continguts no implica llicència alguna per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense la prèvia autorització de la Fundació Setba. La reproducció, i/o manipulació sense prèvia autorització està estrictament prohibida i constitueix un delicte.

5.- Propietat industrial

El nom Fundació Setba i el logotip, són marques registrades. Queda terminantment prohibida la seva reproducció.

6.- Ètica i responsabilitat de l’usuari de la pàgina Web corporativa

 La Fundació no serà en cap cas responsable de l’ús de la Web que realitzi l’usuari. L’ usuari s’abstindrà de portar a terme qualsevol conducta en l’ús de la Web o dels recursos posats a la seva disposició que vagi en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la Fundació o de tercers, que vulneri l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o vagin en contra de la moralitat i deixarà en tot cas indemne a l’entitat davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti com a conseqüència d’aquest  ús. L’usuari s’abstindrà de portar a terme per qualsevol mitjà la destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics que pertanyin a l’entitat, així com la introducció o difusió a la xarxa de programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

7.- Llei aplicable – Jurisdicció

 La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquesta Web es regirà per la legislació espanyola, i amb competència els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.